Gå till innehåll

Stadgar

STADGAR
för
Sällskapet Gamla Boråsare
_
Sällskapet stiftat år 1944
Stadgarna antagna år 1944  (rev. 1969, 2018)

§ 1

Sällskapets ändamål

Sällskapets ändamål är att giva medlemmarna tillfälle till kamratlig samvaro samt verka för främjande av hemstaden Borås kulturella intressen.

§ 2

Inträde i Sällskapet

Såsom medlem: Envar välfrejdad minst 50 år gammal man, som varit mantalsskriven i Borås i minst 35 år.

§ 3

Anmälan om inträde göres till styrelsen. Som genom majoritetsbeslut avgör intagandet.

§ 4

Årsavgiften fastställdes av årsmötet och gäller kalenderår. Erlägger medlem icke årsavgift under 2 år och därefter anmodas av styrelsen utan att efterrättelse sker, äger styrelsen rätt att upphäva den försumliges medlemskap.

§ 5

Ständigt medlemskap kan ej förvärvas.

§ 6

Sällskapets angelägenheter handhaves av styrelsen, bestående av 7 ledamöter: Vidare väljes två revisorer och en suppleant för dessa. Styrelsen är beslutsmässig då minst fyra ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst. Styrelsens ordförande väljes av Sällskapet vid årsmötet. Övriga funktionärer utser styrelsen inom sig.

§ 7

Vid årsmötet skall förekomma:

 1. Val av ordförande för sammanträdet.
 2. Val av två justeringsmän som jämte ordföranden skola justera årsmötets protokoll.
 3. Uppläsning av föregående årsmötets protokoll.
 4. Uppläsning av revisorernas berättelse för det gångna räkenskapsåret.
 5. Beslut om årsavgift.
 6. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
 7. Val av ordförande ett år.
 8. Val av tre styrelseledamöter två år.
 9. Val av två revisorer jämte en suppleant för dessa.
 10. Val av valkommitté.
 11. Övriga ärenden.

§ 8

Allmänna sammanträden hållas minst två gånger om året, varav det första är årsmöte och bör hållas före mars månads utgång. Extra sammanträde skall hållas, då styrelsen anser så lämpligt eller då minst fem ledamöter därom göra skriftlig framställan till styrelsen och inom tre veckor eller det dylikt framställan kommit styrelsen tillhanda.

§ 9

Beslut vid föreningens eller styrelsens sammanträden fattas genom enkel röstövervikt. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst, utom vid val, då lottning skall äga rum.

§ 10

Kallelse till sammanträden sker medels e-mail samt annonsering i BT i god tid innan möte.

§ 11

Hedersledamot föreslås av styrelsen som jämväl beslutar härom. Till hedersledamot kan väljas sådan person, som sig om Sällskapet och dess ändamål gjort sig särskild förtjänt.

§ 12

Stadgeändring och upplösning. För ändring av Sällskapets stadgar eller beslut om Sällskapets upplösning kräves 2/3 majoritet å två på varandra följande sammanträden.

§ 13

Därest Sällskapet skulle komma att upplösas beslutar föreningen hur det med eventuella tillgångar skola förfaras.